ആ നാള്‍ വരെ

നബീല്‍ അസ്ലം

നിന്നിലെ കുഞ്ഞു മഞ്ഞു വെണ്‍തുള്ളി
മാഞ്ഞു പോകുന്ന നാള്‍ വരെ
ഇനിയുമോര്‍ക്കാതെ പോകുവാനിന്നു
യാത്രയോതുന്നു സാദരം.
ആരു നീ, യിനിയാരു നീയെ-
ന്നറിയുവാന്‍ വൈകിയിന്നു ഞാന്‍.

പിന്മുടിത്തുമ്പു കെട്ടിയിട്ടൊരാ-
പെണ്‍കിടാവതില്‍ നിന്നു നീ,
എപ്പൊഴോ മാഞ്ഞു മാറിയിന്നു നീ
മറ്റൊരാളായ നാളിതില്‍,
നിന്നെയോര്‍ക്കാതെ, യിനിയുമോര്‍ക്കാതെ
യാത്രയാകുന്നു പെണ്‍കൊടീ...

ജന്മമിനിയൊന്നു വീണ്ടുമേകുകില്‍
കണ്ടുമുട്ടിടാം നാളതില്‍,
ദുഖമേറ്റാതെ പോയിടട്ടെ ഞാന്‍
നേരു  നീയിന്നു മംഗളം.Comments

Popular Posts