ഇത് മഴക്കാലം

ഇത് മഴക്കാലം
ഇപ്പോള്‍ റോഡില്‍ കുളിക്കാം
ആഴത്തില്‍ ഊളിയിടാം
മുങ്ങാങ്കുഴിയിടാം
സര്‍കാരിന്റെ മഴക്കാല സൌജന്യം
മരാമത്തിന്റെ പുത്തന്‍ ഓഫര്‍
നന്ദിയാരോട് നാം ചൊല്ലേണ്ടു?
സര്‍കാരിനോടോ, അതോ നമ്മോടു തന്നെയോ

Comments

Popular Posts